Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Tuesday, November 1, 2016

M salye ou. Mwen se yon ayisyen ki fet Itaz Ini. Mwen gen lontan map chache yon liv ki esplike reg grame kreyol la. Eske ou pa gen okenn ide sou ki jan mwen ka jwen akse ak yon liv konsa?

Bonjou zanmi, mèsi pou kesyon w lan. Kite m ba w enfòmasyon sou sit lengiwstik MIT kote ou va jwen lyen pou pifò ouvraj ki genyen sou lang kreyòl la.  Pou le moman, liv gramè ke nou va jwenn sou kreyòl la se liv tankou  "Ann Aprann Òtograf Kreyòl la" avèk plizyè lòt atik ki atake diferan pòsyon nan gramè lang lan. Tanpri, tcheke lyen sa a: http://t.co/h1MtJdrcfc

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, May 19, 2016

Sunday, May 15, 2016

sèjousi meaning?

sèjousi - these days, lately

M pa wè w sèjousi. Kote w ye konsa? Sa w ap regle?
I haven't seen you lately. Where have you been? What are you up to?

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, May 12, 2016

How do you say sides in kreyol? Like if I was getting a haircut and I wanted to say to the barber "Cut the sides" how would I say that?

sides - bò, kote, arebò

cut the sides (haircut) - taye arebò yo

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

How do you say "I'm confused"?

I'm confused - Mwen twouble
I'm confused - Lespri m bwouye.

I was so confused - M te fin gaga nèt.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

How do you say ... or disturbance in creole. And also could you .......

disturbance (ruckus)  - lòbèy, deblozay, lobo, or kabouya

Jean caused a lot of disturbance at work when the boss fired him.
Jean te fè yon bann lobo nan travay la lè patwon an te revoke l.

2.
disturbance (illness) - twoub
emotional disturbance - twoub mantal

This doctor also treats people with mental disorders.
Doktè sa a trete moun ki gen twoub mantal tou.

3.
disturbance (shaking) - soukous, sakaj

We experienced a lot of disturbance during the flight today.
Avyon an te ban n yon bann soukous pandan vòl la jodi a.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

How do you refer to someone's height in creole? Like if I said "He's 5'10", how is that said?

What is your height?
Ki wotè w?

I am 5'10".
Wotè m se 12.7 cm. (cm is preferred)

5 feet - senk pye
10 inches - dis pous

I am 5 feet 10 inches.
Wotè m se senk pye, dis pous.How much do you weigh?
Konbyen w peze?

I am 145 pounds.
Mwen peze san karannsenk liv.

You gained weight.
Ou gwosi. or
Ou pran pwa.

You lost weight.
Ou megri. or
Ou kase. or
Ou pèdi pwa.


What size clothes do you wear?
Ki gwosè rad ou mete?
Ki lajè rad ou mete?

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

How do you say "I'm not sure" and the word cleanse

I'm not sure .
Mwen pa sèten.

I'm not so sure.
Mwen pa fin twò sèten.


to cleanse (to clean)
netwaye

to cleanse (to purge)
fè yon lavaj

a body cleanse
yon lavaj

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

How do you say disturb or disturbance in creole. And also could you show the way the word "pete" is used?

disturb - annuiye, deranje

I'm very busy. Please don't disturb me.
Mwen okipe anpil. Tanpi pa deranje m.

Sorry to disturb you, but did you order ten boxes of pizza?
Eskze m si m deranje w, men èske w te kòmande dis bwat pizza?

Why do you keep disturbing me? I told you I was busy. Don't disturb me  again, you hear?.
Poukisa w ap pede annuiye m konsa? Mwen di ke m okipe. Pa deranje m ankò tande?
-----------

pete - to fart
pete - to explode, to pop
pete - to break out (the news)

I can't eat pizza, it makes me fart too much.
Mwen pa ka manje pizza, li fè m pete twòp.

You shouldn't fart in public like that. You should do that in private.
Ou pa dwe pete sou moun konsa. Ou dwe fè sa an prive.

Also, we say fè van for to fart

Li renmen fè van sou moun - He likes to fart in public
Pandan li t ap dòmi, li te fè yon bann van. - While he was sleeping, he farted a lot.


Pete - to explode, to pop

He popped the ballon. 
Li pete blad la.

To pop a pimple. 
Pete yon bouton.

Don't pop pimples on your face. It will leave a mark if you do.
Pa pete bouton nan figi w. Li va fè yon mak si w fè sa.

The car caught fire, and we got out just before it exploded.
Machin nan te pran dife e nou gentan soti anvan li pete.

Li pete bow!
It exploded boom!

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Wednesday, May 11, 2016

How do you say tasty in kreyol? Also how do you say "He has arthritis"

tasty - gou
It's tasty - Li gou.
It's tasty - Li gen bon gou.
Se kou dwèt! - It's finger-licking good!

athritis - atrit
arthritis - maladi atrit

He has arthritis - Li soufri maladi atrit.
He has arthritis - Li fè maladi atrit.
He has arthritis - Li fè atrit.


Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Monday, May 9, 2016

Question: I'd like to know these phrases in kreyol:

I want to be a doctor - Mwen vle vin yon doktè
I want to sudy medicine - Mwen vle etidye lamedsin

That's amazing - Se mèveye
That's amazing - Se bèl bagay

That's a big commitment - Se yon gwo angajman

to be committed - devwe, gen devouman

I admit.... - Mwen admèt....

I'll bring you to him - M ap mennen w kote li.
I'll bring you to him - M ap mennen w ba li.

I was thinking of you - Mwen t ap panse a ou.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Sunday, May 8, 2016

how would you say he/she is competitive in kreyol

competitive - agresif, debouya

always trying  to be competitive - toujou sou konkirans, toujou ap fè konkirans

always trying to compete with - toujou nan konkirans ak

She's always trying to compete with her brother - Li toujou nan konkirans avèk frè l la.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

what is lam veritab in english?

Hi Mandaly! How are you? One question, I heard someone ask someone in creole how are they and the person said "Nan nòd". What does that mean??? Would it mean I'm fine, because I don't think "in north" makes sense.?

Sounds to me like N annòd (or Nou annòd)  which means We're in order, We're straight, We're in shipshape.

annòd means in order

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

What are words for a "know-it-all"? For example, "He likes to show off because he is a know-it-all."

Happy Mother's Day Mandaly! Bòn fèt de mè Mandaly! Bonne fête des Mères Mandaly! Feliz dias de Madres Mandaly!

Tuesday, May 3, 2016

kijan mwn ka kree yon username pou yonaplikation job

Dabitid si w bezwen yon non itilizatè (yon username), w ap bezwen yon modpas tou.

Donk chache yon non ki ap fasil pou sonje, enpi chache yon modpas ke ou p ap bliye fasil.

Gen non itilizatè ki egzije pou gen yon nimewo tankou 1 a 9, yon karaktè tankou !$*, ak yon lèt majiskil, chache rantre tou egzijans sa yo nan non itilizatè a. Pa egzanp mwen kapab itilize yon non itilizatè ki genyen tout egzijans sa yo tankou 3Tanbou!, li genyen yon nimewo, yon lèt majiskil, lèt miniskil, ak yon karaktè. Bòn chans :)

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

how do you say "it's required"

Thank God for your blog! This is the BEST resource I have come across since I started to learn how to speak creole! Thank you for all the work you put in, have put in and will put into this blog.

Sunday, May 1, 2016

This isn't a question because so far I am finding almost all of the answers I am looking for already on this site. I am amazed at the resources in this blog. Thank you very much!

M pa konprann espresyon "Te fè tè fè"? Pa egzanp .. chak pa l te fè te fè l vin pi pre vil Niniv. E m pa konprann espresyon "fè n fè tèl ou tèl" Pa egzanp "Pou rezon sa a, li posib pou yo pa konprann rezon k fè n fè tèl ou tèl bagay" Mesi pou Ed.

fè yon pa is an expression which means to take a step.
for example we can say.
Mwen p ap fè yon pa. - I will not take a step. (I won't move).
chak pa mwen - each step I take
chak pa nou - each step we take
chak pa li - each step he takes
chak pa li te - each step he took (this is the form used in your sentence, with a contracted 'l' for 'li')

and then, is also a verb that means to do, to make, to help, to fabricate, to produce, ...


Chak | pa   | li te fè   | te fè   | l      |  vin   | | pi      | pre   | Niniv
Each  | step | he took | made  | him | come | more   | near | Niniv

for the second question,
tèl means such 
and you have to remember that the verb fè may be translated as to make, or to do.

fè      |  n   | fè   | tèl     | ou     | tèl    | bagay
made | us | do   | such | or      | such  | thing

Pou rezon sa a, li posib pou yo pa konprann rezon ki fè nou fè tèl ou tèl bagay.
For this reason, it is possible that they do not understand the reason that made us do such or such things.

You'll see this form a lot:

Fè nou fè volonte ou. (or in the contracted version Fè n fè volonte w) - Make us do your will or Help us to do your will.
or sometimes you will hear fè nou fè sa - make us do this
Se li ki te fè m fè sa. It is him that made me do this (or He made me do this)

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Mwen renmen anpil mizik de gwoup Djakout Mizik, men kisa vle di "djakout"?

Dyakout or djakout is a bag made out of straws. It may be carried by hand or on the shoulder.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Sunday, April 17, 2016

What are words for "to match"? For example, "The color of his shirt does not match the color of his......

What are words for "to match"? For example, "The color of his shirt does not match the color of his pants" or "This username or password that you put does not match the one we have on file." 

What about "match" as a noun? For example, "They are a match"

What are words for "to suit" in all contexts(if possible)? Here is one example, "This company suits him."


Mandaly says:

1.
We use the word 'ale' in the first instance.
Koulè chemiz la pa ale avèk koulè pantalon an.
The color of his shirt does not match the color of his pants.

And for the second sentence, we'd use the word 'koresponn'.
Mo itilizatè oubyen modpas ou antre a pa koresponn ak sa w genyen nan fichye w la.
This username or password that you put does not match the one we have on file

2. If we're not talking about competition or a game as in yon match foutbòl, we don't usually use the Creole  word for match as noun.
It's a match or they are a match would be translated as: Yo ale, Yo sanble, Yo ale ansanm, or yo egal.

3. To suit - apwopriye, ale, sanble

This house suits you - Kay la ale avè w.
This dress does not suit the occasion. - Jip la pa apwopriye pou okazyon an.
This lifestyle does not suit you at all. - Estil lavi sa pa sanble w ditou.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Friday, April 15, 2016

How would you say this is my mission statement in Kreyòl? Or explain the concept of a mission statement? - Se sa a di m nan kè m? - I won't lie m pa konnen.

mission statement - deklarasyon misyon, direktif
This is our mission statement - Sa se deklarasyon mission nou.
This is our mission statement - Sa se direktif nou.

You can also explain the mission statement as objektif misyon an 

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Wednesday, April 13, 2016

How would you say "can I get smaller bills, please" in the context of exchanging money?

Can I get smaller bills, please?
Eske w kapab ban mwen lajan an degrennen?

Let me have smaller bills please.
Degrennen lajan an pou mwen souple.

to break a bill - degrennen lajan an

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Monday, April 11, 2016

Friday, April 8, 2016

Tuesday, April 5, 2016

Friday, March 25, 2016

If I wanted to play the game “I’m thinking about something that…” and have kids guess what I’m thinking about would I say: “Divine sa m’ap panse…” and “M’ap panse sou yon bagay ki…”? What would be the most natural way to phrase this?

Hi. Although both can be used, the first one gets my mind ready to start guessing....feels more interesting.
And I think you would proceed slightly differently with whichever one you use. For example, if you're thinking about a banana,

Devine sa m’ap panse… li jòn ... li long... li se yon fui...
M’ap panse a yon bagay ki jòn... ki long... ki se yon fui...

 Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, March 24, 2016

What does lanjèz mean? I always hear "yo lanjèz"

Landyèz or landjèz - malicious, gossiping woman with a dirty mouth.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Is there a certain poem or biblepassage, common at Creple weddings, that contain the phrase-you are the breath of my life. Please explain.

When you say Creole weddings, do you mean Haitian weddings?
 Nope, we do not have any traditional bible verse or poem that includes this passage in the Christian arena. There are a couple of traditional hymns that we do sing at Christian weddings, especially #312 of the Haitian Chants D'Esperance. These days most Haitian weddings are westernized, but you can still see traditional Haitian weddings in the countryside.
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Sunday, March 20, 2016

I'm looking for all the lyrics for "Li Touche m"

Kè mwen te chaje ak fado lou
Peche ak wont mwen te kouvri mwen
Alò men Jezi te touche m
Kounye a mwen santi vin chanje

Li touche m
O li touche m
E lajwa te neye nanm mwen
Yon bagay te pase
Kounye a m konnen
Li touche m nan gran bonte li

Depi m te jwenn Sovè beni an
Depi l te sove m e geri m
Mwen pap janmen sispann louwe li

M ap chante glwa li etènèlman

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

What does "Mazonbel" means?

Friday, March 18, 2016

Just wondering if you know of any Haitian Proverbs related to gratefulness? Thank you!

Hi, a couple of proverbs about gratefulness:
Poul bwè dlo, men li pa bliye Bondye - Chickens drink water, but they don't forget God
Sonje lapli ki fè mayi leve - Remember the rain that makes corns grow.

And a couple of proverbs about ingratitude:
Ou pa ka chita sou kui bèf enpi w ap pale bèf mal - You can't sit on the cow's leather and then badmouth the cow.
Fè byen, granmesi nanpwen - There's never any thanks for good deeds
Granmesi bourik se kout baton - Gratefulness is shown to the donkey by whipping the donkey.


Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, March 17, 2016

Hi Mandaly, what's the reference here? bet mouri kite mize pou pwal (or po)? thanks

I think is bèf (with an accented "e" and an "f" at the end) mouri kite mizè (with an accented "e") pou po (instead of pwal) li.

bèf mouri kite mizè pou po li - some people may have different meaning for this, but my grandmother used it to refer to what happens to this animal's hide after death. The hide is used in drum, whip, stool, floor mat fabrication and many other things.  She especially says it to refer to many beatings sustained by the drum's or conga's head.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Yon zanmi m te ban m "Dous makos." Ou konnen manje sa a?

Wednesday, March 16, 2016

How do you say these terms in the context of playing a game: "it's your turn," "go clockwise" or "counter-clockwise"? Mèsi!

It's your turn - Se tou pa w. Sometimes we also say Se kou pa w.
your turn - tou pa w. or kou pa w.
Go clockwise - Ale an rotasyon adwat, tankou zegui yon revèy.
Go counterclockwise - Ale an rotasyon agoch, nan san envès zegui yon revèy.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, March 10, 2016

Could you help me translate this instruction: “Read this story out loud, please. When you’re done you can keep it.” (I’m stuck on how to specify “out loud” as opposed to silently and on “keep it.”)

Haitians say a hot vwa or byen fò for out loud or aloud
to keep (in this instance) may be translated as kenbe or pran.

"Read this story out loud, please. When you’re done you can keep it.”  - Tanpri, li istwa sa a a hot vwa. Lè nou fini, nou mèt kenbe li.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Tuesday, March 8, 2016

what is the difference between "mwen sonje ou" and "'mwen manke ou"?

They both supposed to mean I miss you.
But the difference is if someone says Mwen sonje w, you know that they are 100% Haitian natif natal speaking our beloved Creole. If they say Mwen manke w, then they are definitely some fake Haitian who mistakesFrench for Creole. Be careful, those are the types of people that will give you Nana for Sizàn.

Bay Nana pou Sizàn (literally to give Nana for Suzanne) means to give someone an imitation product instead of the real thing, it also means to be a sham or to try to trick someone.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

I am listening to Yves Dejean's lecture. I cannot translate the proverb he quotes, "Baton ou gen nan men w se avè l ou bay kou". Èske w ede mwen? Mèsi!

Hi. Sorry for the late response :)

Sometimes Haitian say: Baton ou gen nan men w lan, se avè l ou pare kou - You use the club that you have in your hands to block a blow.
or sometimes they say: Baton ou gen nan men w lan, se avè l ou bay kou - You use the club that you have in your hands to give a blow.
Both meaning that you use your the resources, skills, or talent you already have to work to your advantage, to get you ahead, or to get you out of a jam.  Wouldn't it be harder to use resources that you don't have to get what you want? :)

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words